Adres
Hunnenpad 13
5349BG Oss
Routebeschrijving
Telefoon
0412 474 121
E-mail

Openingstijden

Ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur
Za: 10:00 - 16:00 uur

Een nieuwe keuken?

Wilt u een nieuwe keuken? Kom langs in de showroom van Keukenoord in Oss om u te laten inspireren. Of laat u door een van onze medewerkers telefonisch adviseren.

U kunt ons ook per email bereiken, of bel even naar 0412 – 474 121.

Adres
Hunnenpad 13
5349BG Oss 
Telefoon
0412 474 121
E-mail
info@keukenoord.nl

Openingstijden
Ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur
Za: 10:00 - 16:00 uur

Contactformulier

VERWERKERSOVEREENKOMST

 

 

1.             Keukenoord BV. naar Nederlands recht, gevestigd te Oss, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67464327, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Bart van Lieshout], hierna te noemen: ‘Verantwoordelijke

 

 

Nemen het volgende in aanmerking:

 

A.            Op [datum] hebben Partijen een overeenkomst gesloten (de ‘Hoofdovereenkomst’), met kenmerk en/of referentienummer […] op grond waarvan Verwerker persoonsgegevens van Verantwoordelijke verwerkt.

 

B.            Verantwoordelijke [verkoopt keukens en toebehoren en gebruikt gegevens klant alleen voor eigen antmimistratie]

 

C.            Verwerker is een [keukenbedrijf] en verricht in het kader van de Hoofdovereenkomst de volgende diensten voor Verantwoordelijke: [Keukenoord BV.].

 

D.            De Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) vereist dat verwerkingen van persoonsgegevens door derde partijen worden geregeld door een overeenkomst of rechtshandeling die de Verwerker bindt aan de Verantwoordelijke en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking; de aard en het doel van de verwerking; de verplichtingen van de Verwerker in verband met beveiligingsincidenten en datalekken; het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen; en de rechten en verplichtingen van de Verantwoordelijke worden omschreven.

 

E.            Partijen wensen bovenstaande vereisten, zoals neergelegd in artikel 28 AVG, in deze overeenkomst (de ‘Verwerkersovereenkomst’) vast te leggen om te voldoen aan de AVG en andere van toepassing zijnde Europese en nationale privacywetgeving en privacyrichtlijnen (de ‘Privacywetgeving’). De Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Hoofdovereenkomst.

 

Komen overeen als volgt:

1             Definities

1.1         In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Betrokkene

de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Bijlagen

de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst

Hoofdovereenkomst

de overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker van [datum], met kenmerk […], op basis waarvan Verwerker Persoonsgegevens namens Verantwoordelijke verwerkt

Inbreuk

een inbreuk op de beveiliging van de Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

Ontvanger

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt, met uitzondering van toezichthouders en lokale autoriteiten die de gegevens ontvangen in het kader van een onderzoek

Persoonsgegevens

alle informatie over de Betrokkene, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon

Privacywetgeving

de Europese Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming); de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) (de ePrivacy Richtlijn); de Nederlandse  Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming; en andere van toepassing zijnde Europese of nationale privacywetgeving, zoals beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijke

[MHK C.V.], de rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

Verwerker

[X B.V.], de rechtspersoon die ten behoeve van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Verwerkersovereenkomst

de onderhavige overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker, inclusief overwegingen en Bijlagen

Verwerking

een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Subverwerker

een derde partij die door Verwerker is ingeschakeld voor een deel van de verwerking van de Persoonsgegevens

 

1.2         Alle andere begrippen die niet nader zijn gedefinieerd, moeten in het licht van de definities van de AVG worden gelezen, tenzij Partijen hierna anders overeenkomen.

1.3         Deze Verwerkersovereenkomst en de Bijlagen vormen een integraal onderdeel van de Hoofdovereenkomst.

1.4         In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst en de Hoofdovereenkomst, gelden de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst.

2             Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst

2.1         Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker, en door haar ingeschakelde Subverwerkers, in het kader van de Hoofdovereenkomst.

2.2         De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen en Ontvangers zijn in Bijlage 1 omschreven.

3             Inwerkingtreding en duur

3.1         Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is ondertekend.

3.2         Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Verwerker alle Persoonsgegevens heeft gewist of terugbezorgd aan Verantwoordelijke.

3.3         Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

4             Verwerkingsbevoegdheid Verwerker

4.1         Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen van Verwerker. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel van de Verwerking van de Persoonsgegevens en verricht de Verwerking slechts namens Verantwoordelijke.

4.2         Indien een instructie, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, naar het oordeel van Verwerker in strijd is met Privacywetgeving, stelt Verwerker Verantwoordelijke daarvan onmiddellijk en voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.

4.3         Indien Verwerker op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken aan een derde, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke daarvan onmiddellijk en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.

5             Garanties Verwerker

5.1         Verwerker garandeert dat zij voldoet aan de vereisten van de AVG en de overige Privacywetgeving, zodat de Verwerking van Persoonsgegevens conform de AVG plaatsvindt en de rechten en vrijheden van Betrokkenen worden gewaarborgd.

5.2         Verwerker garandeert dat zij voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier van Verwerking zorg draagt, waarbij de juistheid van de Persoonsgegevens te allen tijde wordt gewaarborgd. Indien Verwerker ontdekt dat bepaalde Persoonsgegevens niet juist zijn, stelt zij Verantwoordelijke daarvan onmiddellijk op de hoogte.

5.3         Verwerker garandeert dat zij niet meer Persoonsgegevens dan noodzakelijk voor haar dienstverlening aan Verantwoordelijke zal verwerken en dat zij de bewaartermijnen zoals vastgesteld door Verantwoordelijke in acht zal nemen. Verwerker zal maatregelen treffen om opslag van Persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken.

5.4         Verwerker garandeert dat zij de naleving van haar verplichtingen kan aantonen middels een (digitaal) verwerkingsregister in de zin van art. 30 AVG. Op verzoek van Verantwoordelijke zal Verwerker een kopie van dit verwerkingsregister toesturen.

5.5         Verwerker garandeert dat zij en de door haar ingeschakelde Subverwerkers geen Persoonsgegevens zal verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke.

5.6         Verwerker garandeert dat zij een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afsluit bij een verzekeraar van goede naam.

6             Subverwerkers

6.1         Verwerker is bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst uit te laten voeren aan een derde, voor zover deze derde op de lijst van Subverwerkers van Verwerker staat vermeld, zoals aangehecht als Bijlage 2. Verwerker zorgt dat deze lijst bijgewerkt en beschikbaar is voor Verantwoordelijke en stuurt deze op verzoek toe.

6.2         Verwerker stelt Verantwoordelijke tijdig op de hoogte van beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van Subverwerkers, waarbij Verantwoordelijke altijd de mogelijkheid heeft om tegen die veranderingen bezwaar te maken.

6.3         Wanneer Verwerker een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Verwerker verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze Subverwerker bij overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

6.4         Verwerker staat jegens Verantwoordelijke in voor de nakoming door Subverwerkers van haar verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst. Het inschakelen van Subverwerkers komt voor rekening en risico van Verwerker. Verwerker blijft voor de nakoming van die verplichtingen volledig aansprakelijk.

7             Vertrouwelijkheid Persoonsgegevens

7.1         Verwerker en haar werknemers zijn gehouden vertrouwelijkheid te betrachten bij de Verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker ziet erop toe dat haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend ten aanzien van de Verwerking van die Persoonsgegevens en kan dit op verzoek van Verantwoordelijke aantonen.

7.2         Verwerker treft technische en organisatorische maatregelen, zodat de Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de bevoegde werknemers en zodat andere medewerkers op geen enkele wijze (op papier of digitaal) kennis kunnen nemen van de Persoonsgegevens.

7.3         Indien een werknemer van Verwerker de vertrouwelijkheid niet in acht neemt, is Verwerker aansprakelijk voor de gevolgen.

8             Verzoeken en Klachten van Betrokkenen

8.1         Verzoeken van Betrokkenen die zijn gericht aan Verwerker, zullen direct worden doorgestuurd aan Verantwoordelijke, met een melding daarvan aan de betreffende Betrokkene. Verwerker verleent Verantwoordelijke alle bijstand bij het beantwoorden van verzoeken van Betrokkenen en neemt daarbij in acht de vier weken termijn die Verantwoordelijke heeft voor beantwoording van verzoeken conform art. 12 lid 3 AVG.

8.2         Indien een Betrokkene zich rechtstreeks tot Verwerker wendt met een klacht, zal Verwerker deze Betrokkene doorverwijzen naar Verantwoordelijke, of in voorkomend geval, als de klacht daartoe aanleiding geeft, de klacht samen met Verantwoordelijke afhandelen.

8.3         Indien een Betrokkene een klacht over de Verwerker heeft ingediend, of het voornemen heeft dat te doen, bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere autoriteit, zal Verwerker Verantwoordelijke daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Partijen zullen vervolgens gezamenlijk bespreken hoe zij een dergelijk geschil zullen aanpakken.

9             Beveiliging van de Verwerking

9.1         Verwerker zorgt dat voor de Verwerking een adequaat en passend beveiligingsniveau wordt gehanteerd, zoals bedoeld in art. 32 AVG. Verwerker treft daartoe op het risico afgestemde technische en organisatorische maatregelen. Verwerker voegt een beschrijving van haar technische en organisatorische maatregelen omtrent de Verwerking toe als Bijlage 3.

9.2         Verwerker dient bij een fysiek of technisch incident het vermogen te hebben om de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen.

9.3         Verwerker heeft een intern informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat wordt gehanteerd binnen haar onderneming, welke in ieder geval een procedure voor het op gezette tijdstippen testen , beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen bevat. Verwerker hecht dit beleid aan als Bijlage 4.

9.4         Partijen erkennen dat een passend beveiligingsniveau alleen kan worden gewaarborgd bij een voortdurende evaluatie van de beveiligingsmaatregelen en dat aangepaste of aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen door Verwerker. Verwerker informeert Verantwoordelijke onverwijld over aanpassingen in haar beveiligingsbeleid.

9.5         Indien Verantwoordelijke daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, treft Verwerker aanvullende beveiligingsmaatregelen, tenzij de uitvoeringskosten niet in verhouding zijn gezien de aard, de omvang, de context en het doel van de Verwerking en de waarschijnlijke risico’s van de Verwerking voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen.

10           Inbreuk en meldingsplichten

10.1       In geval van een (on)opzettelijke Inbreuk op de beveiliging van de Persoonsgegevens die leidt tot toegang van onbevoegden tot de Persoonsgegevens, of tot vernietiging, verlies of wijziging van de Persoonsgegevens, stelt Verwerker de Verantwoordelijke onverwijld, maar in ieder geval binnen 48 uur, op de hoogte van de Inbreuk.

10.2       Verwerker treft, nadat zij van een Inbreuk kennis heeft genomen, zo spoedig mogelijk de maatregelen die zij geraden acht om de Persoonsgegevens en de rechten en vrijheden van de Betrokkenen te beschermen. Verwerker stelt daarnaast een onderzoek in naar de oorzaak en de gevolgen van de Inbreuk.

10.3       De melding van Verwerker aan Verantwoordelijke bevat de volgende informatie: (i) de aard van de Inbreuk; (ii) het aantal Betrokkenen; (iii) het soort Persoonsgegevens; (iv) de waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk; en (v) de maatregelen die worden voorgesteld of zijn genomen door Verwerker om de Inbreuk aan te pakken en eventuele nadelige gevolgen te beperken.

10.4       Verwerker verleent Verantwoordelijke alle bijstand bij het voldoen aan de verplichtingen van art. 33 en 34 AVG, en eventuele andere wettelijke en/of contractuele verplichtingen van Verantwoordelijke. Verwerker volgt eventuele nadere instructies van Verantwoordelijke adequaat en zonder onredelijke vertraging op.

10.5       Verwerker informeert Verantwoordelijke ook na de melding zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel over ontwikkelingen of andere relevante gebeurtenissen omtrent de Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens. Deze aanvullende kennisgevingen van Verwerker worden schriftelijk gedaan.

10.6       Indien Verantwoordelijke zich verplicht ziet om de Inbreuk te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Betrokkenen ingevolge art. 33 en 34 AVG, stelt zij Verwerker daarvan op de hoogte.

10.7       Verwerker onthoudt zich van het verstrekken aan Betrokkenen of derden van enigerlei informatie die verband houdt met de Inbreuk, behoudens wettelijke verplichtingen van Verwerker.

11           Aansprakelijkheid Verwerker

11.1       Verwerker is aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade van Verantwoordelijke of aan haar gelieerde entiteiten, voortvloeiende uit schending door Verwerker van de garanties van deze Verwerkersovereenkomst, of niet-nakoming van één van haar verplichtingen zoals opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst. De schade zoals bedoeld in dit artikel omvat uitdrukkelijk ook: (i) boetes, dwangsommen en andere sancties van toezichthouders; (ii) schadevergoeding gevorderd door Betrokkenen; (iii) aanspraken van Subverwerkers of andere derden.

11.2       Verwerker is aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk haar werknemers en Subverwerkers begrepen.

11.3       Verantwoordelijke zal Verwerker in kennis stellen van de schade en de eventueel te vorderen schadevergoeding wegens schending door Verwerker van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, zodat Verwerker het bestaan van de schade kan wegnemen, dan wel de omvang van de schade kan beperken.

11.4       Partijen zullen zich inspannen om de schade zo veel als mogelijk te beperken en om te bekijken of er een minnelijke regeling kan worden getroffen.

12           Informatieverplichting en Audits Verwerker

12.1       Indien Verantwoordelijke daarom verzoekt, verstrekt Verwerker alle informatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Verwerker de voor haar uit de Verwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en die nodig is om aan te tonen dat Verantwoordelijke voldoet aan haar verantwoordingsplicht van art. 5 lid 2 AVG.

12.2       Verantwoordelijke heeft het recht om op eigen kosten een audit te laten uitvoeren ter controle op de nakoming van de verplichtingen van Verwerker voortvloeiende uit deze Verwerkersovereenkomst, als Verantwoordelijke gegronde redenen heeft om te vermoeden dat Verwerker in de nakoming van die verplichtingen tekort schiet.

12.3       Een audit zal niet eerder plaatsvinden dan nadat Verantwoordelijke: (i) Verwerker schriftelijk en onder opgaaf van redenen van het hiervoor bedoelde vermoeden in kennis heeft gesteld, en (ii) Verwerker gedurende een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen in de gelegenheid heeft gesteld dat vermoeden te weerleggen (bijvoorbeeld door het overleggen van rapportages van eerder uitgevoerde audits).

12.4       Audits zullen minimaal twee (2) weken van te voren aangekondigd worden en zullen niet vaker dan drie keer per jaar plaatsvinden.

13           Wissen of teruggeven Persoonsgegevens bij einde Verwerkersovereenkomst

13.1       Wanneer deze Verwerkersovereenkomst eindigt conform het bepaalde in artikel 3 van deze Verwerkersovereenkomst, zorgt Verwerker, na schriftelijke instructie van Verantwoordelijke, dat de Persoonsgegevens worden geretourneerd dan wel worden vernietigd binnen vier weken na einde van deze Verwerkersovereenkomst, dan wel op een door Partijen nader overeengekomen tijdstip.

13.2       Zodra Verantwoordelijke daarom verzoekt, is Verwerker gehouden tot retournering en/of vernietiging van de Persoonsgegevens door onder meer: (i) alle gegevensdragers – voor zover deze geen bestanddeel vormen van computerapparatuur – waarop de Persoonsgegevens zijn vastgelegd, alsmede alle reproducties of verveelvoudigingen daarvan, aan Verantwoordelijke of een door deze aan te wijzen derde af te geven; en (ii) alle Persoonsgegevens vastgelegd op gegevensdragers definitief te (doen) wissen dan wel voor eenieder onleesbaar, onbruikbaar of ontoegankelijk te maken en zulks op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen aan Verantwoordelijke.

14           Overige bepalingen

14.1       Deze Verwerkersovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een door Verantwoordelijke en Verwerker ondertekend schriftelijk document, welke aan de Verwerkersovereenkomst zal worden gehecht en daarvan onderdeel zal uitmaken. Indien nieuwe wet- of regelgeving daartoe aanleiding geeft, kunnen Partijen van elkaar verlangen dat zij medewerking verlenen aan het aanpassen van de Verwerkersovereenkomst.

14.2       Iedere kennisgeving of mededeling in verband met of naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst zal schriftelijk geschieden en worden gestuurd naar de postadressen zoals kenbaar uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of het door Partijen daartoe bekend gemaakte e-mailadres.

14.3       Indien een bepaling van deze Verwerkersovereenkomst onverbindend blijkt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst, en zullen zij de onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking overeenkomt met de oude bepaling.

14.4       Partijen dragen de eigen kosten verband houdende met deze Verwerkersovereenkomst.

15           Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1       Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2       Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze Verwerkersovereenkomst zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te […].